Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Instytut Złote Jabłko

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, jakie przetwarzamy my – to jest Fundacja Instytut Złote Jabłko z siedzibą w Ślęży przy ul. Krótkiej 6 (kod pocztowy 55-040 Ślęża) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem KRS 573478, NIP 8992773033, Regon 362448177 (dalej: „Fundacja” lub „my”, „nas”) w celu prowadzenia jej działalności.

Pomaganie innym w rozwoju, a zwłaszcza liderom to nasza główna działalność. Prowadzenie tej działalności wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób, które wspierają naszą Fundację, w tym dostarczają nam narzędzi i usług, które są niezbędne do realizacji jej celów statutowych, biorą udział w organizowanych przez nas warsztatach, szkoleniach i innych wydarzeniach, nabywają nasze produkty – książki, materiały szkoleniowe, subskrybują newsletter, które kontaktują się z nami w sprawach związanych z Fundacją różnymi kanałami (komunikatory, e-mail, listownie). Ochrona danych osobowych jest bardzo ważna dla Fundacji, nie tylko dlatego, że tak nakazują przepisy prawne, ale przede wszystkim dlatego, że sami, jako założyciele, pracownicy Fundacji chcemy, aby nasze dane były chronione w stopniu równie dobrym, jak wszystkich osób, które zaufały nam i zdecydowały się na współpracę z nami. Nie sprzedajemy danych osobowych i nie przekazujemy ich nieuprawnionym podmiotom. Przywiązujemy dużą wagę do budowania świadomości na temat zagrożeń, jakie może nieść ze sobą nieprawidłowe przetwarzanie danych, a tym samym ich niewłaściwa ochrona.

Poniżej zamieszczamy informacje, o jakich mowa w art. 13 oraz 14 RODO na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację. Za każdym razem, gdy pojawi się skrót – RODO – należy przez niego rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje o Administratorze danych osobowych

Fundacja Instytut Złote Jabłko
55-040, Ślęża, ul. Krótka 6,
adres e-mail: biuro@zlotejablko.pl
NIP 8992773033, Regon 362448177
wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 573478.

Aby zrealizować przysługujące Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych lub nawiązać z nami kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych skontaktuj się z:

 1. listownie kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby
 2. drogą e-mail na adres biuro@zlotejablko.pl

Twoje prawa, jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz:

 • prawo dostępu do danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych, w sytuacjach przewidzianych w art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy spełnione są przesłanki z art. 21 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. 

W celu realizacji któregokolwiek z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z Fundacją w sposób określony powyżej.

Masz także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy i niezgodny z przepisami prawa.

Czyje dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo

Przetwarzamy dane następujących kategorii osób: osób, które wspierają naszą Fundację, w tym dostarczają nam narzędzi i usług, które są niezbędne do realizacji jej celów statutowych, biorą udział w organizowanych przez nas warsztatach, szkoleniach, sesjach coachingowych, nabywają nasze towary – książki, materiały szkoleniowe, subskrybują newsletter, które kontaktują się z nami w sprawach związanych z Fundacją różnymi kanałami (komunikatory, e-mail), dane pracowników podmiotów, z którymi współpracujemy.

Dane osób nabywających towary i usługi w sklepie internetowym

Jeżeli kupujesz nasze towary oraz usługi w naszym sklepie internetowym w domenie www.zlotejablko.pl (np. książki, udział w szkoleniu, warsztacie, sesji coachingowej, mentoringu, webinarze, konferencji) wypełniając formularz zamówienia zostaniesz poproszony o podanie takich danych osobowych jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny – kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer, lokal, kraj, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku firmy dodatkowo nazwa firmy, NIP, dane o nabywanych towarach i usługach, danych niezbędnych do wykonania dostawy zakupionego towaru, które są przekazywane do firmy świadczącej usługi przesyłek kurierskich – numer telefonu, informacje o miejscu dostarczenia przesyłki. W tym zakresie mogą być także dodatkowo przetwarzane dane podane przez osobę/podmiot, który nabył towar lub usługę, a następnie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy – takie jak imię, nazwisko, adres. 

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji postanowień zawieranej umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu i będą przechowywane do momentu ich wykonania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy i zrealizowania usługi.

Tak zgromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązków prawnych, jakie nakładają na nas przepisy prawne – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązek taki wynika przede wszystkim z przepisów ustawy o rachunkowości, która nakłada obowiązek przechowywania dokumentacji księgowo-rachunkowej. Dane będą przechowywane do momentu spełnienia obowiązku o charakterze księgowo-podatkowym, tj. przez 5 lat licząc od końca roku, w którym zdarzenie podatkowe miało miejsce.

Obok tego dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uznajemy:

 1. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, kierowanych w następstwie zawartej umowy – dane osobowe w tym celu będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego;
 2. rozpatrywanie składanych reklamacji – dane osobowe będą przechowywane do momentu rozpatrzenia reklamacji, a następnie do momentu upływu terminu dochodzenia lub obrony roszczeń kierowanych w następstwie składanej reklamacji zgodnie z terminami określonymi w przepisach Kodeksu cywilnego.
Dane osób, które wyraziły chęć otrzymywania wiadomości newsletter

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymanie od Fundacji wiadomości newsletter i w tym celu podałeś swój adres e-mail, na który takie wiadomości mają być przesyłane, Twoje dane osobowe (takie jak adres e-mail) będą przetwarzane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uznajemy prowadzenie marketingu bezpośredniego polegającego na wysyłaniu wiadomości newsletter za zgodą o jakiej mowa w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przesyłanie takich wiadomości newsletter albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub zaprzestania przez Fundację wysyłki newslettera. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne. Niepodanie adresu e-mail skutkuje brakiem możliwości otrzymywania wiadomości newsletter. 

Dane osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego

Jeżeli kontaktujesz się z Fundacją za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaniesz poproszony o podanie  następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości (dane obligatoryjne), temat wiadomości (nieobligatoryjna). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości nawiązania z nami kontaktu poprzez formularz. Niepodanie danych oznaczonych jako nieobligatoryjne nie rodzi żadnych konsekwencji, oznacza to, że jeżeli nie wypełnisz tego pola w formularzu i nie określisz tematu, sprawa, w przedmiecie której do nasz piszesz, nie wpłynie to na możliwość wysłania, a tym samym nawiązania z nami kontaktu poprzez formularz oczywiście, jeżeli pozostałe dane obowiązkowe zostaną przez Ciebie podane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uznajemy prowadzenie komunikacji w zakresie obsługi zapytań kierowanych do Fundacji poprzez formularz kontaktowy.

Podane prze Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez nas do momentu rozpatrzenia sprawy, w przedmiocie której do nasz się zwracasz. Po tym terminie dane osobowe zgromadzone w związku z prowadzoną z Tobą korespondencją i w zakresie związanym z rozpatrzeniem sprawy, której ta korespondencja dotyczy będą przetwarzane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uznajemy ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń w sprawach, w przedmiocie których kierowana była do nas korespondencja. Dane te będą przechowywane nie dłużej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Dane osób, które zdecydowały się na założenie konta w naszym serwisie

Jeżeli w związku z realizacją zakupów zdecydowałeś się na założenie konta w serwisie internetowym – będziemy przetwarzać takie dane, jak adres e-mail oraz hasło dostępu do konta w celu jego prowadzenia, a tym samym jego utrzymania. Podanie tych danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości założenia konta. Dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji z posiadania konta lub złożenia wniosku o  jego usunięcie, które uznaje się za równoznaczne z rezygnacją z jego posiadania. Podstawą prawną przetwarzania danych gromadzonych w związku z prowadzeniem i utrzymaniem konta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Dane osobowe osób wypełniających ankiety

Od czasu do czasu zwracamy się do osób, które nawiązały z nami współpracę lub brały udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, jak np. szkoleniach, webinarach, warsztatach, konferencjach z prośbą o wypełnienie ankiety na temat tego co zrobiliśmy, jak postrzegane są nasze przedsięwzięcia. Dane te wykorzystujemy na potrzeby doskonalenia jakości realizowanych zadań w związku z prowadzeniem Fundacji, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ankiety prowadzone są różnymi kanałami i mają różny charakter, często jedyne dane jakie pozyskujemy w związku z ich prowadzeniem – to dane IP komputera, z którego łączono się przy wypełnianiu ankiety. Może się zdarzyć, że ankiety będą kierowane do konkretnych osób, dlatego też w takim przypadku możemy prosić o podanie danych osobowych, które pozwolą na zidentyfikowanie konkretnej osoby. Podanie jakichkolwiek danych osobowych na potrzeby wypełnienia ankiety jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie rodzi dla osoby ją wypełniającej żadnych konsekwencji i nie skutkuje brakiem możliwości jej wypełnienia.

Dane osobowe będą przechowywane max. przez okres 2 lat od momentu otrzymania ankiet. W każdym czasie przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu, który możesz złożyć na adres biuro@zlotejablko.pl.

Dane osobowe – dostawców będących osobami fizycznymi

W związku z realizacją zadań Fundacji może dochodzić do przetwarzania danych osobowych dostawców będących osobami fizycznymi. Dane osobowe dostawców, w zakresie umożliwiającym jego identyfikację, takie jak imię, nazwisko, firma, adres (siedziba), NIP, numer telefonu, adres e-mail będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby (dostawcy), której dane dotyczą przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i będą przechowywane do momentu wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Tak zgromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązków prawnych, jakie nakładają na nas przepisy prawne – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązek taki wynika przede wszystkim z przepisów ustawy o rachunkowości, która nakłada obowiązek przechowywania dokumentacji księgowo-rachunkowej. Dane będą przechowywane do momentu spełnienia obowiązku o charakterze księgowo-podatkowym, tj. przez 5 lat licząc od końca roku, w którym zdarzenie podatkowe miało miejsce.

Obok tego dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uznajemy: ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, kierowanych w następstwie zawartej umowy – dane osobowe w tym celu będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Dane osobowe osób wyznaczonych przez dostawców do kontaktowania się z Fundacją w sprawie zawarcia i wykonania umowy

W związku z realizacją zawartych w dostawcami umów, bardzo często dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób innych niż dostawców, jak jego pracowników, prokurentów, pełnomocników – upoważnionych do reprezentowania dostawcy w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, a tym samym do kontaktowania się z Fundacją w sprawie jej zawarcia i wykonania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zakres danych, jakie będziemy przetwarzali uzależniony jest od roli, jaką będą te osoby pełniły na etapie zawierania lub wykonania umowy. Co do zasady są to dane osobowe niezbędne do prowadzenia komunikacji, czyli imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, stanowisko, ale w przypadku pełnomocników, prokurentów mogą to też być jeszcze inne dane, jak np. numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości. Dane te, o ile nie zostały nam przekazane wprost przez dostawcę, z którym zawieramy umowę, mogą nam być przekazane bezpośrednio przez te osoby, kiedy z nami jako pierwsze w wykonaniu umowy się kontaktują. Dane osobowe będą przetwarzane także w innym prawnie uzasadnionym interesie, za który uznajemy ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń. Dane osobowe będą przechowywane max. do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Dane osób komunikujących się z Fundacją przez portale społecznościowe 

Co do zasady portale społecznościowe, na których osoby fizyczne posiadają własne konta są administratorem ich danych osobowych. W przypadku, gdy jednak na naszym fanpage podejmujesz jakieś działania, np. reagujesz na posty, polubiłeś nasz fanpage, zamieszczasz komentarze do zamieszczanych przez nas postów, komunikujesz się z Fundacją poprzez komunikator – przesyłając do nas wiadomości, np. za pośrednictwem Messengera) dodatkowo administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja. Twoje dane, takie jak imię, nazwisko, nick, wizerunek oraz inne informacje przekazane w wiadomościach prywatnych do nas lub w komentarzach przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uznajemy prowadzenie komunikacji z osobami wchodzącymi w interakcję z nami poprzez nasz fanpage, a także w celu analizy skuteczności prowadzonej komunikacji. Dane będą przechowywane przez nas do momentu utrzymania konta fanpage, chyba że uprzednio podejmiemy decyzję o ich usunięciu. Nie oznacza to jednak, że dane te nie będą przetwarzane przez Facebook zgodnie z postanowieniami ich regulaminów czy polityk prywatności. Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zamieszczenia komentarza, napisania wiadomości lub podjęcia innej aktywności na naszym fanpage. Bez podania danych podjęcie określonych aktywności może nie być możliwe.

Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na ich przetwarzanie

Jeżeli decydujesz się na pozostawienie swoich referencji dla nas, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody i w zakresie jej treści. Co do zasady to takie dane, jak imię, nazwisko, firma, treść rekomendacji. Jeżeli wyraziłeś nam na to zgodę Twoje rekomendacje wraz z Twoim zdjęciem zamieścimy w miejscach, na które wyraziłeś zgodę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę możesz w dowolnym momencie wycofać, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Dane będziemy przechowywać do momentu realizacji celu, w ramach którego taka zgoda została nam udzielona, chyba że uprzednio usuniemy Twoje dane wskutek cofniętej przez Ciebie zgody. Podanie danych na potrzeby udzielanych nam rekomendacji jest dobrowolne i ich niepodanie rodzi takie konsekwencje, że bez Twojej zgody nie będziemy mogli pochwalić się Twoją rekomendacją, a tym samym zamieścić jej np. na stronie internetowej.

Prowadzenie analityki wejść na stronę Serwisu – pliki cookie

Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookie. Dane osobowe zapisane w plikach cookie, na instalację których osoba wyrazi zgodę zgodnie z przepisami ustawy z 16 lipca 2002 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2019, poza. 2460 z późn. zm.) będą przechowywane wyłącznie przez czas „życia” plików, max. przez 29 dni. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zapisanych w plikach cookie jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań związanych z analityką korzystania z Serwisu na potrzeby podejmowanych przez Fundację działań w związku z realizacją statutowych zadań, w tym zapewnienie prawidłowego wyświetlania treści w Serwisie, wyświetlanie zgodnie z preferencjami, analiza statystki wejść i korzystania ze strony przez osoby ją przeglądające oraz wyświetlania . Pliki cookie gromadzone są automatycznie, ale możesz dostosować swoje preferencje co do ich instalowania stosownie do swoich potrzeb zmieniając ustawienia przeglądarki, której wykorzystujesz do jej przeglądania. Osobie przysługuje prawo sprzeciwu do przetwarzania jej danych osobowych. Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz na stronie https://www.aboutcookies.org/.

Poniżej zamieszczamy informacje o stosowanych w naszym Serwisie plikach cookie:

Cookie nameDostawcaTypeCzas przechowywaniaRodzaj
_cfduidzlotejablko.plHTTP29 dniniezbędne
ASP.NET_Sessionldbenchmarketmail.comHTTP1 dzieńniezbędne
cache-spirite=plyrzlotejablko.plHTMLtrwałeniezbędne
rc::agoogle.comHTMLtrwałeniezbędne
rc::cgoogle.comHTMLsesjaniezbędne
SercerIDib.benchermarketmaio.comHTTP1 dzieńniezbędne
wc_cart_hash_#zlotejablko.plHTMLtrwałeniezbędne
wc_fragments_#zlotejablko.plHTMLsesjaniezbędne
plyrzlotejablko.plHTMLtrwałepreferencyjne
IDEdoublecqick.netHTTP1 rokmarketingowe
test_cookiedoublecqick.netHTTP1 dzieńmarketingowe
Visitor_info1_licedoublecqick.netHTTP179 dnimarketingowe
YSCyoutube.comHTTPsesjamarketingowe
yt-remote-cast- installedyoutube.comHTMLsesjamarketingowe
yt-remote-connected-devicesyoutube.comHTMLtrwałemarketingowe
yt-remote-device-idyoutube.comHTMLtrwałemarketingowe
yt-remote-fast-check-periodyoutube.comHTMLsesjamarketingowe
yt-remote-session-appyoutube.comHTMLsesja
marketingowe
yt-remote-session-nameyoutube.comHTMLsesjamarketingowe
yt-remote-session-nameyotuxe.comHTMLsesja
marketingowe
_3perf_googleFontsStylesheetzlotejablko.plHTMPLtrwałeniesklasyfikowane
sourcetrackingib.benchmarketmail.comHTTP1 dzieńniesklasyfikowane

Linki przekierowujące do innych serwisów

W naszym serwisie mogą znajdować się linki  (wtyczki) przekierowujące do serwisów prowadzonych przez inne firmy, np.Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube. Proszę pamiętaj, że nie jesteśmy i nie odpowiadamy za sposób przetwarzania danych przez te serwisy. Prosimy zapoznaj się z ich politykami prywatności.

Wtyczka Facebook – jest oznaczona logo Facebook. Wtyczka Facebook bezpośrednio połączy Osobę korzystającą z Serwisu z jej profilem, jaki posiada na Facebook. W takim przypadku Facebook może uzyskać informację o tym, że Osoba korzystająca z Serwisu odwiedziła go ze swojego adresu IP. Jeżeli Osoba korzystająca z Serwisu korzysta z niego będąc zalogowana do swojego profilu Facebook wówczas, Facebook może zarejestrować informację o takiej wizycie. Informacje takie Facebook może pozyskiwać także, gdy Osoba korzystająca z Serwisu nie jest zalogowana do swojego profilu na Facebook. Fundacja nie otrzymuje od Facebook informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystywania. W celu uzyskania więcej informacji na temat sposobów i celu przetwarzania danych przez Facebook należy zapoznać się z ich polityką prywatności dostępną pod adresem www.facebook.com/about/privacy

Wtyczki pozostałych serwisów społecznościowych – np. YouTube, LinkeId, Twitter. Wtyczki te można zidentyfikować po ikonach, naciśnięcie których powoduje przekierowanie do określonego serwisu społecznościowego. Dzięki tym wtyczkom Osoba korzystająca z Serwisu może podlinkować widniejące na nim określone treści w jej postach, które umieszcza w tych serwisach społecznościowych. Naciśnięcie wtyczki powoduje bezpośrednie połączenie z profilem Osoby korzystającej z Serwisu, jaki posiada w konkretnym serwisie społecznościowym. W takim przypadku portal społeczności jest w stanie uzyskać informację o tym, że osoba odwiedziła Serwis ze swojego adresu IP. Właściciel serwisu społecznościowego korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez osobę. Na tej podstawie są tworzone m.in. statystyki, które mają postać zaanonimizowaną. Fundacja nie posiada dostępu do danych osobowych, które są wykorzystywane przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowania m.in. statystyk, o których mowa powyżej. 

Źródło pozyskania danych

Co do zasady przetwarzane przez nas dane osobowe to te, które zostaną nam przez Ciebie przekazane bezpośrednio. W niektórych przypadkach, jak np. przy nawiązaniu współpracy z dostawcami – dane osób upoważnionych do reprezentowania dostawcy, np. pracowników, pełnomocników mogą nam być przekazane przez tego dostawcę (pośrednio).

Odbiorcy danych

Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty, które wspierają Fundację w realizacji ww. celów przetwarzania, w tym dostarczają usługi i produkty wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych. Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie zawartych odpowiednich postanowień umownych oraz w zakresie i celu w tych umowach (w tym także regulaminach) określonych. Do kategorii tych podmiotów należy zaliczyć:

 • podmioty świadczące usługi hostingu;
 • podmioty odpowiedzialne za utrzymanie domeny, w tym sklepu internetowego
 • dostawców aplikacji do obsługi zgłoszeń składanych poprzez formularz;
 • dostawców aplikacji do wysyłki wiadomości e-mail (newsletter);
 • dostawców systemów do analizy ruchu w Serwisie;
 • dostawców aplikacji do prowadzenia usług online; 
 • dostawca usług księgowych;
 • dostawców usług prawnych oraz doradczych, w przypadku gdy jest to niezbędne do obrony roszczeń;
 • operatorów pocztowych lub dostawców usług kurierskich, gdy zachodzi konieczność dostarczenia przesyłki;

Aby dowiedzieć się więcej o ww. kategoriach podmiotów i uzyskać ich listę, proszę skontaktuj się w nami.

W zakresie, w jakim przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają na Fundację obowiązek przekazywania określonych informacji do organów państwowych, dane osobowe mogą być przekazane do tych organów. 

Przekazywanie danych poza UE/EOG

Niektóre z podmiotów, które są odbiorcami danych mają siedzibę poza terenem UE/EOG, np. w USA. Wszystkie te podmioty w zawartych z nami umowach gwarantują, że przetwarzane przez nich dane osobowe będą chronione przynajmniej na tym samym poziomie, jak wymagają tego przepisy Unii Europejskiej, a wynika to z przyjętego zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Każda osoba, której dane są przetwarzane może żądać od nas przekazania ich kopii. W celu ich otrzymania skontaktuj się z nami w sposób określony powyżej w Polityce prywatności.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie prowadzimy żadnego procesu polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu. 

Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana, w tym zmieniana, uzupełniania stosownie do potrzeb. 

O wszelkich zmianach zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie stosownych informacji w naszym Serwisie. 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 14.12.2020 r.