Strona główna Regulamin Szkoły Mówców

Regulamin Szkoły Mówców

REGULAMIN SZKOŁY MÓWCÓW

Użyte w treści Regulaminu zwroty, mają następujące znaczenie:

Organizator –  Fundacja Instytut Rozwoju “Złote Jabłko” z siedzibą w Ślęzie, wpisana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573478, posiadająca nr NIP: 8992773033 oraz nr REGON: 362448177.

Regulamin – Niniejszy Regulamin Szkoły Mówców (SM).
Umowa – Umowa o uczestnictwo w Szkoleniu, zawarta w formie pisemnej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
Uczestnik – Osoba, która dokonała zawarcia z Organizatorem umowy o uczestnictwo w szkoleniu.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji oraz przebiegu Szkolenia. Zawiera prawa i obowiązki Uczestników. W SM uczestniczyć mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w terminie do dnia 20-10-2023 r. dokonały zawarcia z Organizatorem Umowy. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć Umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

§2 ORGANIZACJA SZKOLENIA

 1. Szkolenie trwa dziewięć miesięcy i rozpocznie się 21 października 2023 r. Wszystkie zajęcia wchodzące w skład Kursu odbywać będą się we Wrocławiu, w jedną sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 – 13:00. 
 2. Organizator ustala harmonogram wszystkich zajęć, wykładów i spotkań wchodzących w skład SM. 
 3. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wprowadzania zmian w harmonogramie. W  takim przypadku Organizator zobowiązany jest poinformować wszystkich Uczestników o wprowadzonych zmianach, na co najmniej 14 dni przed terminem planowanych zajęć.

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnicy Szkolenia są upoważnieni do: 

 • Uczestniczenia w Szkoleniu, zgodnie z harmonogramem zajęć.
 • Rezygnacji z Szkolenia bez podawania przyczyny pod warunkiem uregulowania całości opłaty za Szkolenie. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze Szkolenia z ważnych przyczyn takich jak (choroba, ważne sprawy rodzinne etc.) Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w następnej edycji Szkolenia bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • Uczestnicy Szkolenia zobowiązani są do czynnego udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem Szkolenia, realizowania zaplanowanych ćwiczeń i zadań, a także do terminowego wnoszenia opłat za Szkolenie.

§4 ZALICZENIE SZKOLENIA

 1. Warunkiem zaliczenia Kursu jest obecność na minimum 90% zaplanowanych zajęć oraz wywiązanie się̨ ze wszystkich zadań́ wynikających z programu Kursu oraz uregulowania całości opłaty za uczestnictwo w Kursie.
 2. SZKOLENIE zakończony zostanie zaliczeniem potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu. 

§5 OPŁATY

 1. Uczestnictwo w Kursie jest odpłatne. Koszt Kursu wynosi 4050 zł brutto.
 2. Opłata za uczestnictwo w Kursie powinna zostać wniesiona najpóźniej do dnia 19 października 2023 r. na rachunek bankowy Organizatora.
 3. Organizator przewiduje możliwość rozłożenia opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu na 9 miesięcznych rat w wysokości 450 zł. Szczegółowy harmonogram płatności rat zostanie określony w treści Umowy. 
 4. Promocyjna opłata wynosi 3600 zł jeśli uczestnik zarejestruje się do 30 września 2023 r.
 5. Organizator przewiduje możliwość rozłożenia opłaty promocyjnej za uczestnictwo w Szkoleniu na 9 miesięcznych rat w wysokości 400 zł. Szczegółowy harmonogram płatności rat zostanie określony w treści Umowy.

§6 ODWOŁANIE KURSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia, jeżeli do dnia 15 października 2023 r. Organizator nie zawrze Umów z minimalną,  wymaganą przez Organizatora liczbą Uczestników – to jest 10 osób.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§7 PRAWO DO UDOSTĘPNIENIA WIZERUNKU 

 1. Przebieg Szkolenia może być rejestrowany w formie audio-video oraz w formie fotograficznej.
 2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnicy zezwalają Organizatorowi na wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku zarejestrowanego w czasie Szkolenia przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie.
 3. Zezwolenie na wykorzystanie wizerunku obejmuje dowolne wykorzystanie przez Organizatora lub podmioty upoważnione przez Organizatora całego powstałego materiału audio-video oraz materiału fotograficznego zarejestrowanego w trakcie Szkolenia. Tym samym Organizator oraz podmioty przez niego upoważnione będą uprawnieni do wykorzystywania wizerunków osób uczestniczących w Szkoleniu.
 4. Zezwolenie na wykorzystywanie wizerunku, o którym mowa powyżej obejmuje nieograniczone w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika.
 5. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje swoim zakresem wszystkie znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w szczególności następujące:
 1. utrwalanie w jakiejkolwiek formie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką;
 2. publikowanie w jakiejkolwiek formie;
 3. zwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4, wprowadzenie do pamięci serwera);
 4. publiczne wyświetlanie;
 5. publiczne odtwarzanie;
 6. nadanie naziemne bezprzewodowe i przewodowe dowolną techniką; nadanie satelitarne dowolną techniką;
 7. reemisja dowolną techniką;
 8. umieszczanie w sieci Internet;
 9. umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Organizatora lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Organizatorem, a w  szczególności w materiałach marketingowych i reklamowych;
 10. prawo do adaptacji;
 11. wykorzystanie w multimediach;
 12. publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku w wybranym czasie i miejscu usługi na żądanie widza;
 13. wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i reklamy;
 14. publikowanie na kanałach socialmedia Organizatora (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.);
 15. wykorzystanie wizerunku w ramach umowy merchandisingu.

§8 Klauzula informacyjna RODO

Zainteresowany programem Szkoły Mówców?! 
Wypełnij formularz rejestracyjny
 w celu otrzymania umowy Szkoły Mówców.