Cykl 5 Warsztatów

Regulamin Warsztatów "Zmiana" 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
§ 1
Niniejszy regulamin określa zasady organizacji oraz przebiegu, a także prawa i obowiązki uczestników warsztatów. 

§ 2
Warsztat prowadzony jest w formie stacjonarnej.

§ 3
Uczestniczyć w warsztatach mogą osoby, które w wyznaczonym terminie zgłosiły się i wniosły należną  opłatę. 

2. ORGANIZACJA WARSZTATÓW

§ 4
Harmonogram warsztatów ustala osoba odpowiedzialna z ramienia Fundacji Rozwoju „Złote Jabłko”.
Osoba odpowiedzialna z ramienia Fundacji Rozwoju „Złote Jabłko” może wprowadzić zmiany do ogłoszonego harmonogramu zajęć o czym będzie informować wszystkich uczestników.

3. CZYM JEST WARSZTAT

§5
Warsztat to spotkanie w grupie od kilku do kilkunastu osób, prowadzone przez psychoterapeutę, skoncentrowane na określonej tematyce, wspierające rozwój osobisty. W trakcie warsztatu uczestnicy mają możliwość pracować nad tematem samodzielnie w parach i w grupie – jest to szansa na poznanie doświadczenia innych i wymiany między sobą informacjami zwrotnymi. Warsztat nie jest szkoleniem, na którym uczestnicy biernie słuchają psychoterapeuty. Nie jest też terapią, rozwiązującą problem, choć może stanowić inspirację do jej podjęcia.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WARSZTATU

§ 6
Uczestnicy warsztatów mają prawo do:

  Uczestniczenia w warsztatach według planu, 
rezygnacji z kontynuowania kursu bez obowiązku podawania przyczyny pod warunkiem uregulowania opłaty za kurs.

§ 7
Uczestnicy warsztatów mogą podjąć kurs w następnej edycji w przypadku, gdy choroba, ważne sprawy rodzinne, itp. uniemożliwiają podjęcie kursu w roku przyjęcia na kurs. Jeśli jednak w tym czasie nastąpi zmiana wysokości opłaty za dany kurs, słuchacz będzie zobowiązany dopłacić różnicę wynikającą z tej zmiany. 

§ 8
Uczestnicy kursu mają obowiązek systematycznego zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z planem i programem warsztatów. 

§ 9
W toku odbywania kursu uczestnicy mają obowiązek: 1) brać udział w zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem kursu, 2) realizować zaplanowane ćwiczenia i zadania, 3) terminowo regulować należne opłaty.

§ 10
Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. 
Uczestnicy są zobowiązani do punktualnego przychodzenia na zajęcia. 

 
5. PRAWO DO UDOSTĘPNIENIA WIZERUNKU

§ 11
W czasie zajęć będą robione zdjęcia i filmiki, które mogą być wykorzystane w celach promocyjnych. Biorąc udział w zajęciach uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych Instytutu Rozwoju Złote Jabłko. 


6. OPŁATY

§ 12
Kurs jest odpłatny. 
Wysokość opłat za kurs wynosi 900 zł i obejmuje 5 warsztatów, materiały szkoleniowe.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na 5 rat miesięcznych w wysokości 180 zł płatnych każdorazowo przed każdym warsztatem na konto Fundacji: BGŻ BNP Paribas,  nr rachunku: 19 2030 0045 1110 0000 0415 1460 
tytułem „WARSZTATY "ZMIANA" - działalność statutowa”.

7. Klauzula Informacyjna RODO

§ 13
Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną RODO