Strona główna Regulamin

Regulamin

sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki sprzedaży towarów oraz usług  oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, w tym w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.zlotejablko.pl prowadzonym przez:

Fundacja Instytut Złote Jabłko z siedzibą w Ślęzy

55-040 Ślęza, ul. Krótka 6
NIP 8992773033, Regon 362448177, KRS 573478
www.zlotejablko.pl
e-mail: biuro@zlotejablko.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 573478.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Fundacja Instytut Złote Jabłko. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 

1. Definicje pojęć

 1. Fundacja – Fundacja Instytut Złote Jabłko, 55-040 Ślęza, Krótka 6, NIP 8992773033, Regon 362448177, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 573478, www.zlotejablko.pl, biuro@zlotejablko.pl;
 2. Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która nabywa towary lub usługi w sklepie w Serwisie;
 3. Serwis – strona internetowa pod adresem www.zlotejablko.pl
 4. Sklep – usługa dostępna w Serwisie poprzez którą Klient ma możliwość składania zamówienia towarów i usług, a tym samym prawo ich nabywania;
 5. Towar – należy przez to rozumieć publikacje książkowe w postaci drukowanej;
 6. Usługa – należy przez to rozumieć usługi szkoleniowe, warsztaty, webinary oraz inne usługi i wydarzenia o charakterze rozwojowym służące doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych;
 7. Osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka niemająca osobowości prawnej korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną wskazanej w Serwisie.

2. Rodzaje usług elektronicznych dostępnych w Serwisie

 1. W Serwisie dostępne są następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. konto Klienta;
  2. sklep – formularz zamówienia;
  3. newsletter
 2. Konto Klienta to usługa świadczona nieodpłatnie na rzecz Klienta, która zapewnia Klientowi podgląd do historii zamówień, historii wystawionych faktur, śledzenia przebiegu realizacji zamówienia. Usługa ta jest świadczona przez czas nieokreślony. Klient ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z usługi poprzez usunięcie konta. W przypadku braku aktywności na koncie dłuższej niż 2 lata, Konto Klienta jest usuwane automatycznie.
  1. Zakładanie i aktywacja Konta Klienta – w celu założenia Konta Klienta wymagane jest podanie adresu e-mail oraz ustanowienie hasła dostępu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne by usługa mogła być świadczona. Bez podania tych danych świadczenie usługi Konta Klienta jest niemożliwe. W celu aktywacji Konta Klienta, Klient zostanie poproszony o kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany przez niego adres e-mail. Założenie Konta Klienta możliwe jest  w trakcie składania zamówienia w sklepie w Serwisie i wymaga potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności. 
  2. Odzyskiwanie hasła dostępu do Konta Klienta – w celu odzyskania hasła dostępu do Konta Klienta należy kliknąć w link widoczny w formularzu logowania do konta opisany jako „Zapomniałem hasła”, po czym wprowadzić adres e-mail podany przy zakładaniu Konta Klienta, a następnie kliknąć w link wiadomości e-mail przesłanej na ten adres e-mail i ustalić nowe hasło postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
  3. Usuwanie konta – w celu usunięcia konta należy wysłać wiadomość e-mail z wnioskiem o jego usunięcie na adres biuro@zlotejablko.pl. Wiadomość należy wysłać z adresu e-mail, który podano przy zakładaniu konta. 
 3. Formularz Zamówienia – usługa świadczona drogą elektroniczną, pozwalająca Klientowi zakupienie towaru oraz usługi dostępnej w sklepie. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje w momencie dodania towaru lub usługi do koszyka w sklepie i kończy się albo w momencie złożenia zamówienia albo w momencie przerwania i zaprzestania składania zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania Konta Klienta. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia, potwierdzeniu, że zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności i kliknięciu przycisku opisanego jako „Kupuję i płacę”. W Formularzu Zamówienia Klient proszony jest o podanie następujących danych:
  1. dotyczących Klienta:
   • w przypadku Klienta będącego konsumentem: imię, nazwisko, adres – kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer, lokal, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
   • w przypadku Klienta niebędącego konsumentem: dodatkowo numer NIP, firma, 
  2. dotyczących umowy sprzedaży – nazwa towaru lub usługi, ilość poszczególnych towarów lub usług, miejsce dostawy towaru oraz usługi – jeżeli jest inny niż podany adres, o jakim mowa w punkcie 2.3.a, sposób płatności, sposób dostawy.
  3. Dotyczące uwag do zamówienia: podanie tych danych jest dobrowolne przez Klienta.
 4. Fundacja nie odpowiada za brak realizacji lub nieprawidłową realizację zamówienia w następstwie podania nieprawidłowych danych. 
 5. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, nieodpłatnie, polegająca na dostarczaniu Klientowi zamówionych treści marketingowych zawierających informacje handlowe, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. W celu korzystania z usługi Newsletter konieczne jest podanie przez Klienta adresu e-mail, na który mają być przesyłane zamówione treści.  Podanie tych danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości otrzymywania wiadomości Newsletter. Rozpoczęcie świadczenia usługi rozpoczyna się od momentu potwierdzenia linku aktywacyjnego usługę przesłanego na podany adres e-mail, a kończy wraz ze złożeniem oświadczenia na adres e-mail biuro@zlotejablko.pl o rezygnacji z usługi albo po kliknięciu w odpowiedni link zamieszczony w każdej przesyłanej wiadomości Newsletter.

3. Zasady składania i zawierania umowy sprzedaży towarów i usług poprzez Sklep w domenie www.zlotejablko.pl

Składanie zamówienia i zawieranie umowy
 1. Przedmiotem umowy sprzedaży są towary i usługi wskazane w chwili składania zamówienia w Serwisie w zakładce Sklep. Opis towarów i usług wraz z podaniem ceny stanowi zaproszenie do zawarcia umowy i w żadnym wypadku nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W momencie złożenia zamówienia Klient jednocześnie składa ofertę kupna określonego towaru lub usługi za cenę oraz o cechach opisanych w opisie towaru lub usługi w Serwisie. 
 2. Klient składając zamówienie na towar lub usługę zawiera umowę sprzedaży z Fundacją poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia prawidłowymi danymi osobowymi oraz jego przesłanie w sposób określony w punkcie 2.3. Regulaminu. 
 3. Po złożeniu zamówienia Fundacja potwierdza otrzymanie zamówienia i przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail. 
 4. Potwierdzenie zamówienia przez Fundację jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a Fundacją. W razie braku otrzymania wiadomości e-mail, o jakiej mowa w punkcie 3.3. Klient powinien skontaktować się z Fundacją pod adresem e-mail biuro@zlotejablko.pl.
 5. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowana w terminie wskazanym w Regulaminie, Fundacja kontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną i proponuje Klientowi inny termin realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, wówczas zamówienie uważa się za niebyłe, zaś Klient, jak i Fundacja nie ponoszą względem siebie odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia. 
 6. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu niedysponowania przez Fundacja towarem w momencie złożenia zamówienia, Fundacja kontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną i proponuje Klientowi inny termin realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, wówczas zamówienie uważa się za niebyłe, zaś Klient, jak i Fundacja nie ponoszą względem siebie odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia. 
 7. Czas realizacji zamówienia jest to czas liczony od potwierdzenia otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, ale nie wcześniej niż od dnia otrzymania pełnej zapłaty za zamówione towary oraz usługi, do chwili jego wysłania do Klienta. Czas realizacji zajmuje do 3 dni roboczych, za które uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. 
 8. Tytułem sprzedaży Fundacja wystawia fakturę VAT. Jeżeli Klient w uwagach do zamówienia nie oświadczy, że chce otrzymać fakturę w formie papierowej, faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną na wskazany przy zamówieniu adres e-mail. 
Anulowanie zamówienia
 1. Anulowanie zamówienia możliwe jest tylko do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Fundację.
 2. W celu anulowania zamówienia Klient składający zamówienie powinien przesłać stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres biuro@zlotejablko.pl.
 3. O przyjęciu lub odrzuceniu anulacji zamówienia z przyczyn przekroczenia terminu, o jakim mowa w punkcie 3.9. Fundacja informuje Klienta drogą elektroniczną na podany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail. Klient zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot uiszczonej ceny za zamówiony towar lub usługę. Pieniądze w wysokości ceny, jaka została uiszczona za zakupiony towar lub usługę są zwracane na rachunek bankowy w terminie 7 dniu od momentu jego otrzymania od Klienta na adres e-mail biuro@zlotejablko.pl.
Sposób zapłaty
 1. W Sklepie zapłata za zamawiane towary i usługi możliwa jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. 
 2. Wszelkie koszty związane z transakcją zapłaty ceny za zakupiony towar lub usługę ponosi Klient.
 3. Zapłata za zamówiony towar lub usługę następuje po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę”, po naciśnięciu którego Klient zostanie przekierowany na stronę serwisu Przelewy24.pl.
Cena towaru i usług
 1. Cena widoczna w Sklepie w chwili składania przez Klienta zamówienia na towar lub usługę jest wiążąca. 
 2. Cena jest kwotą brutto i obejmuje podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili składania zamówienia, jest wyrażona w złotych polskich.
Dostawa towaru – koszt, sposób oraz termin dostawy
 1. Klient ponosi koszt dostawy zakupionego towaru.
 2. W Sklepie dostępne są następujące sposoby dostawy towaru:
  • Kurier
  • Paczka InPost
  • Paczka w ruchu
 3. W trakcie składania zamówienia Klient wybiera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru sposób dostawy.
 4. Termin dostawy na terenie Polski jest uzależniony od wybranego sposobu doręczenia i co do zasady wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia jego wysłania do Klienta.
 5. Koszt dostawy – kwota brutto – widoczny jest podczas składania zamówienia towaru i jest doliczany do ceny towaru.
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Jeśli nabywcą towaru lub usługi jest Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma on prawo w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny od niej odstąpić.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy – dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowa sprzedaży);
  • w którym wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Fundacja, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, które może zostać złożone na przykład:
  • pisemnie na adres: 55-040 Ślęza, Krótka 6
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zlotejablko.pl.
 4. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony jest w załączniku nr 2 Ustawy o prawach Konsumenta, a także został zamieszczony w punkcie 3.36. niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przesłał przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Fundacja zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fundację) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Fundacja została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności jest dokonywany na wskazany w oświadczeniu odstąpienia numer rachunku bankowego. Fundacja może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Fundacji dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Fundację o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli Konsument odeśle produkt przed upływem 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
Reklamacje
 1. W przypadku, gdy Klient stwierdzi wadę fizyczną lub prawną towaru, może złożyć reklamację z tytułu rękojmi, o jakiej mowa w art. 556-557 ustawy Kodeks cywilny. 
 2. Reklamacje powinna zawierać określenie przyczyny złożenia reklamacji, żądanie dostarczenia nowego, niewadliwego towaru oraz dane kontaktowe Klienta. 
 3. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres biuro@zlotejablko.pl lub pisemnie na adres 55-040 Ślęza, ul. Krótka 6.
 4. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przez Fundację reklamacji. W przypadku braku możliwości dostarczenia nowego, niewadliwego towaru, Fundacja zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę. W tym celu Klient powinien wskazać Fundacji numer rachunku bankowego, na który środki powinny zostać zwrócone.
 5. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie internetowej lub w siedzibie powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl, a także na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
Pozostałe postanowienia dotyczące zamówień i sprzedaży
 1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie zamawiania i sprzedaży towarów oraz usług zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wzór odstąpienia od umowy

Fundacja Instytut Złote Jabłko
55-040 Ślęza

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
Data zawarcia umowy/odbioru produktu*:


Imię i nazwisko Konsumenta (ów):


Adres konsumenta (ów):


Numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot:Podpis konsumenta


Data

*niepotrzebne skreślić

4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

5. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystnie z Serwisu wymaga dostępu do urządzenia umożliwiającego łączność z siecią internet z wszelkiego rodzaju przeglądarkami internetowymi.
 2. Osoby przeglądające Serwis, a tym samym korzystające z dostępnych w nim usług mają zakaz używania i kopiowania oprogramowania, procesów oraz technologii, które stanowią część Serwisu.
 3. Osoby korzystające z Serwisu mogą z niego korzystać wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innymi właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Korzystając z Serwisu zabronione jest:
  • podejmowanie jakichkolwiek działań, które prowadziłyby lub prowadzą do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
  • podejmowanie jakichkolwiek działań, które byłyby krzywdzące dla kogokolwiek, w tym zmierzały do wyrządzenia w jakiejkolwiek postaci szkody;
  • wysyłanie, wgrywanie lub używanie treści niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  • wykorzystywanie Serwisu do wysyłania jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych informacji, w tym informacji o charakterze reklamowym, promocyjnym lub innych powszechnie określanych jako SPAM;
  • wysyłanie, instalowanie, wgrywanie materiałów, kodów itp. zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), z reklamami (adware) lub jakichkolwiek innych szkodliwych programów, kodów, których działanie wpłynie lub będzie zagrażać funkcjonowaniu jakiegokolwiek oprogramowania, a także sprzętu komputerowego, w tym również zagrażać lub niekorzystnie wpływać na Osoby korzystające z Serwisu.
 5. Zamieszczone w Serwisie odnośniki do innych stron, jak YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn są podane informacyjnie i umożliwiają przekierowanie do nich. Fundacja nie odpowiada za treści, gromadzone dane i ich ochronę przez właścicieli tych stron, jak i za szkody wynikające z ich użytkowania. Prosimy zapoznaj się z odpowiednimi udostępnionymi przez te strony dokumentami określającymi zasady i warunki ich działania. 
 6. Serwis oraz jej treści chronione są prawami autorskimi.
 7. Zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych w Serwisie treści i loga bez zgody Fundacji.
 8. Serwis nie zapewnia gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów oraz złośliwych kodów, gwarancji poprawnego działania. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową lub w długim okresie czasu niedostępność Serwisu.
 9. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane w Serwisie informacje, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji prowadzonych poprzez Serwis, jednak podejmuje należyte środki, aby gromadzone dane były chronione zgodnie z wymogami prawa, a treści udostępnione w Serwisie były aktualne. Mile widziane jest informowanie o dostrzeżonych przez Osoby korzystające z Serwisu błędach – można to uczynić wysyłając wiadomość e-mail na adres. biuro@zlotejablko.pl.
 10. Osoby korzystające z Serwisu korzystając z niego czynią to na własne ryzyko i ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność. 
 11. Niniejsze postanowienia Regulaminu wraz z Polityką prywatności stanowią umowę pomiędzy Osobą korzystającą z Serwisu i Fundacja dotyczącą korzystania z Serwisu. 
 12. Fundacja zastrzega sobie prawo modyfikowania postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności w dowolnym momencie, zamieszczając ich aktualną wersję w Serwisie.
 13. Osoba korzystająca z Serwisu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przez rozpoczęciem z jej korzystania.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.12.2020 r.